!! used as default html header if there is none in the selected theme. Angles per 1r ESO

Angles per 1r ESO --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 25 exercicis sobre angles. Està pensat per a 1r ESO.

Angles I

D'acord amb el gràfic, fes parelles:

xrange -4.1, 4.1 yrange -4.1, 4.1 linewidth 4 line ,,,, line ,,,, fill ,, linewidth 8 point ,,

Angles II

Un és la regió del pla determinada per dues amb el mateix . Aquest origen comú és el de l'angle. Les dues semirectes són els de l'angle.

Si els quatre angles formats per dues rectes secants són iguals, les rectes s'anomenen , i cadascun dels angles és un angle .


Angles III

Posa el nom correcte a cada angle:

Angles IV

Posa la mesura correcta de cada angle:

Angles V

Posa el nom correcte a cada angle:

Angles VI

Posa el nom correcte a cada angle:


Angles VII

Un angle és quan mesura menys de 90º.

Un angle és quan mesura més de 90º però menys de 180º.

Un angle és quan mesura menys de 180º.

Un angle és quan mesura més de 180º.


Angles VIII

Expressa en graus l'amplitud de l'angle escombrat per la busca minutera d'un rellotge en passar:

Angle escombrat
d'hora º
minuts º
minuts º

Angles IX

Expressa en graus l'amplitud de l'angle escombrat per la busca horària d'un rellotge en passar:

Angle escombrat
una hora º
hores º

Angles X

A la figura següent pots veure dibuixats un angle de º i un altre A. Quina és l'amplitud de l'angle A?

xrange -5.2, 5.2 yrange -5.2, 5.2 linewidth 1 arc 0,0,,,0,360,blue linewidth 2 arc 0,0,,,,+,green line 0,0,3*,3*,red line 0,0,3*,3*,red text black,3*/5*cos((+)/2),3*/5*sin((+)/2), large, text black,-3*/5*cos((+)/2),-3*/5*sin((+)/2), large, A linewidth 6 point 0,0,blue A = º


Angles XI

Donats els angles A= º, B= º i C= º, calcula:

A + B = º
B - C = º
3A = º
B:4 = º
2A + B - C = º

Angles XII

Dos angles són si sumen 90º.

Dos angles són si sumen 180º.

Els angles pel vèrtex són .

Dos angles de costats són iguals o suplementaris.


Angles XIII

Quin és el complementari de º? º

Quin és el suplementari de º? º

Quin és el complementari del suplementari de º? º

Quin és el suplementari del complementari de º? º


Angles XIV

A la figura següent pots veure dibuixats un angle de º i un altre angle A la suma dels quals és un angle recte.

Quina és l'amplitud de l'angle A?

xrange -5.2, 5.2 yrange -5.2, 5.2 linewidth 2 arc 0,0,/2,/2,,+,green arc 0,0,/2,/2,+,+,blue line 0,0,3*,3*,red line 0,0,3*,3*,red line 0,0,3*,3*,red text green,3*/5*cos((+)/2),3*/5*sin((+)/2), large, text blue,3*/5*cos((+)/2),3*/5*sin((+)/2), large, A linewidth 6 point 0,0,blue A = º

A i º són angles


Angles XV

A la figura següent pots veure dibuixats un angle de º i un altre angle A la suma dels quals és un angle pla.

Quina és l'amplitud de l'angle A?

xrange -5.2, 5.2 yrange -5.2, 5.2 linewidth 2 arc 0,0,/2,/2,,+,green arc 0,0,/2,/2,+,+,blue line 0,0,3*,3*,red line 0,0,3*,3*,red line 0,0,3*,3*,red text green,3*/5*cos((+)/2),3*/5*sin((+)/2), large, text blue,3*/5*cos((+)/2),3*/5*sin((+)/2), large, A linewidth 6 point 0,0,blue A = º

A i º són angles


Angles XVI

A la figura següent pots veure dues rectes secants. Un dels angles que formen és de º.

Quina és l'amplitud dels altres angles?

xrange -5.2, 5.2 yrange -5.2, 5.2 linewidth 1 arc 0,0,-1,-1,,+,green arc 0,0,-1,-1,+,+,blue arc 0,0,-1,-1,+,++180,purple arc 0,0,-1,-1,++180,,orange linewidth 2 line 0,0,3*,3*,red line 0,0,3*,3*,red line 0,0,3*,3*,red line 0,0,3*,3*,red text green,3*/5*cos((+)/2),3*/5*sin((+)/2), large, text blue,3*/5*cos((+)/2),3*/5*sin((+)/2), large, A text purple,3*/5*cos((+)/2),3*/5*sin((+)/2), large, B text orange,-3*/5*cos((+)/2),-3*/5*sin((+)/2), large, C linewidth 6 point 0,0,blue A = º

B = º

C = º


Angles XVII

A la figura següent pots veure dues rectes paral·leles tallades per una secant. Un dels angles que formen és de º.

Quina és l'amplitud dels altres angles?

xrange -10.4, 10.4 yrange -10.4, 10.4 linewidth 1 arc 0,0,/2,/2,,+,green arc 0,0,/2,/2,+,+,blue arc 0,0,/2,/2,+,++180,purple arc 0,0,/2,/2,++180,,orange arc -,-,/2,/2,,+,brown arc -,-,/2,/2,+,+,magenta arc -,-,/2,/2,+,++180,olive arc -,-,/2,/2,++180,,teal linewidth 2 line 0,0,3*,3*,black line 0,0,3*,3*,black line 0,0,3*,3*,black line 0,0,3*,3*,black line -,-,3*-,3*-,black line -,-,3*-,3*-,black text green,3*/8*cos((+)/2),3*/8*sin((+)/2), large, text blue,3*/8*cos((+)/2),3*/8*sin((+)/2), large, A text purple,3*/8*cos((+)/2),3*/8*sin((+)/2), large, B text orange,-3*/8*cos((+)/2),-3*/8*sin((+)/2), large, C text brown,3*/8*cos((+)/2)-,3*/8*sin((+)/2)-, large, D text magenta,3*/8*cos((+)/2)-,3*/8*sin((+)/2)-, large, E text olive,3*/8*cos((+)/2)-,3*/8*sin((+)/2)-, large, F text teal,-3*/8*cos((+)/2)-,-3*/8*sin((+)/2)-, large, G linewidth 6 point 0,0,blue point -,-,blue A = º

B = º

C = º

D = º

E = º

F = º

G = º


Angles XVIII

A la figura següent pots veure un paral·lelogram ABCD. Determina'n els angles sabent que = º.

xrange , yrange , linewidth 1 arc -+,-+,/2,/2,,+,red arc 0,0,/2,/2,+,++180,red arc ,,/2,/2,+,+,red arc -,-,/2,/2,++180,,red linewidth 2 line 0,0,-,-,black line -,-,-+,-+,black line ,,-+,-+,black line 0,0,,,black text black,/4*cos((+)/2),/4*sin((+)/2), large, A text black,/4*cos((+)/2)-,/4*sin((+)/2)-, large, B text black,--/4*cos((+)/2),--/4*sin((+)/2), large, C text black,-/4*cos((+)/2),-/4*sin((+)/2), large, D linewidth 6 point 0,0,blue point -,-,blue point ,,blue point -+,-+,blue = º

= º

= º


Elements del pla I

Fes parelles:

Elements del pla II

D'acord amb el gràfic, fes parelles:

xrange -4.1, 4.1 yrange -4.1, 4.1 linewidth 2 line ,,,, line ,,,, line ,,,, linewidth 8 point ,, point ,, point ,, point ,,

Elements del pla III

Fes parelles:

Elements del pla IV

Dues rectes són si no tenen cap punt en comú.

Dues rectes són si tenen un únic punt en comú.

El punt comú de dues rectes secants s'anomena .

Una té un però no té final.

Un AB és el tros de recta limitat per dos punts, A i B, anomenats .


Mesura d'angles I

Fes les parelles correctes

Mesura d'angles II

Fes les conversions correctes

R = º

R = º


Mesura d'angles III

Fes les conversions correctes.

º = R

º = R

The most recent version