!! used as default html header if there is none in the selected theme. Polígons

Polígons --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 38 exercicis sobre polígons a nivell de 1r ESO

Polígons 1

Un és una figura obtinguda ajuntant , on cada segment s'ajunta exactament amb uns altres segments.


Polígons 2

Fes parelles:

Polígons 3

D'acord amb el gràfic, fes parelles:

xrange -4.1, 4.1 yrange -4.1, 4.1 linewidth 3 line ,,,, line ,,,, line ,,,, line ,,,, line ,,,, linewidth 6 point ,, point ,, point ,, point ,, point ,, linewidth 1 line ,,,, line ,,,, line ,,,, line ,,,, line ,,,, arc ,,1,1,,, arc ,,1,1,,, arc ,,1,1,,, arc ,,1,1,,, arc ,,1,1,,,

Polígons 4

Els extrems dels segments de la línia poligonal tancada són els del polígon.

Els segments que uneixen dos vèrtexs consecutius són els .

Els segments que uneixen dos vèrtexs no consecutius són les .

Els angles que formen cada dos costats consecutius són els del polígon.


Polígons 5

Un polígon té .

Quants té?

Quants té?


Polígons 6

Relaciona el nom de cada polígon amb el número que té.


Polígons 7

Els polígons són els que tenen els costats i els angles ; en cas contrari, els polígons són .


Polígons 8

Costats:

Angles:

Polígon:

Costats:

Angles:

Polígon:


Polígons 9

Un polígon és si tots els seus angles són (és a dir, si tots els angles són de ); en cas contrari, el polígon és .


Polígons 10

Classifica els polígons:
Segons els:
costats
angles

Quadrilàter 1

Els quadrilàters són els polígons de costats.

Els són que tenen els quatre costats dos a dos.


Quadrilàter 2

Fes parelles:


Quadrilàter 3

Donats els quadrilàters, respon:
El quadrilàter és un:
El seu perímetre és:

Quadrilàter 4

Tria el paral·lelogram addient a cada cas segons que les seves diagonals siguin:

Perpendiculars

No perpendiculars

Mateixa longitud
Diferent longitud

Quadrilàter 5

Un paral·lelogram té les diagonals i de . De quin paral·lelogram es tracta?


Quadrilàter 6

La suma dels angles de qualsevol quadrilàter és sempre º

Quadrilàter 7

Calcula el perímetre dels quadrilàters següents:

a. Un rectangle de cm de base i cm d'altura. Perímetre = cm

b. Un rombe de cm de costat. Perímetre = cm

c. Un romboide de costats cm i cm. Perímetre = cm

d. Un quadrat de cm de costat. Perímetre = cm


Quadrilàter 8

L'angle agut d'un trapezi rectangle mesura º. Determina la mesura de l'angle obtús.

Angle obtús = º

Quadrilàter 9

El perímetre d'un rectangle de dm de base és de m. Quant mesura en dm l'altura del rectangle?

Altura del rectangle = dm

Quadrilàter 10

Completa la taula (pot ajudar-te fer algun dibuix):

Polígon convex Costats Diagonals des d'un vèrtex Triangles Suma dels angles del polígon
º

Quadrilàter 11

Troba la mesura de cadascun dels angles iguals d'un regular.

Angle d'un regular = º

Triangle 1

Donat el triangle següent.
xrange , yrange , linewidth 6 point 0,0,black point ,,black point ,,black linewidth 2 line 0,0,,,black line 0,0,,,black line ,,,,black text red,-(+)/12,-(+)/12, large, A text red,+(2*-)/12,+()/12, large, B text red,-(-2*)/10,-(-2*)/10, large, C text blue,+7*(+)/12,+7*(+)/12, large, a text blue,+()/2+0.2,+()/2+0.8, large, b text blue,+()/2+0.2,+()/2, large, c Quin és el costat oposat a l'angle ?

Quins són els costats adjacents a l'angle ?

Si n'hi ha més d'un posa'ls separats per comes.


Triangle 2

Fes parelles:


Triangle 3

Els d'un triangle són iguals i tots els triangles tenen dos angles iguals.


Triangle 4

Classifica els triangles:
Segons els:
costats
angles

Triangle 5

En un triangle , el costat oposat a l'angle recte A és la , mentre que els altres dos costats, és a dir, els a l'angle recte, són els .


Triangle 6

Donat el següent triangle rectangle en A.
xrange , yrange , linewidth 6 point 0,0,black point ,,black point ,,black linewidth 2 line 0,0,,,black line 0,0,,,black line ,,,,black text red,-(+)/12,-(+)/12, large, A text red,+(2*-)/12,+()/12, large, B text red,-(-2*)/10,-(-2*)/10, large, C text blue,+7*(+)/12,+7*(+)/12, large, a text blue,+()/2+0.2,+()/2+0.8, large, b text blue,+()/2+0.2,+()/2, large, c Quin és la hipotenusa?

Quins són els catests?

Si n'hi ha més d'un posa'ls separats per comes.


Triangle 7

En un triangle , la sempre és que qualsevol dels .


Triangle 8

En un triangle ABC qualsevol, la suma dels angles és sempre º


Triangle 9

En un triangle ABC equilàter, digues el valor de cadascun dels seus angles

A = º

B = º

C = º


Triangle 10

En un triangle ABC isòsceles, els dos angles iguals A i B mesuren º cadascun. Quant mesura l'altre angle C?

C = º


Triangle 11

En un triangle ABC isòsceles, l'angle diferent A mesura º. Quant mesuren els altres angles B i C?

B = º

C = º


Triangle 12

En un triangle ABC rectangle en A, un dels angles aguts B mesura º. Quant mesuren els altres angles A i C?

A = º

C = º


Triangle 13

En un triangle ABC dos dels angles mesuren º i º. Quant mesura l'altre angle? º


Triangle 14

Donat el triangle següent, respon:
xrange , yrange , linewidth 6 point 0,0,black point ,,black point ,,black linewidth 2 line 0,0,,,black line 0,0,,,black line ,,,,black text red,-(+)/12,-(+)/12, large, A text red,+(2*-)/12,+()/12, large, B text red,-(-2*)/10,-(-2*)/10, large, C text blue,+7*(+)/12,+7*(+)/12, large, text blue,+()/2+0.2,+()/2+0.8, large, text blue,+()/2+0.2,+()/2, large, És un triangle

El seu perímetre és


Triangle 15

Expressa en centímetres la longitud de cada costat d'un triangle equilàter de dm de perímetre.

costat = cm


Triangle 16

En un triangle, l'angle més gran és de º. Sabent que l'angle més petit és del gran, determina la mesura de l'angle mitjà.

angle mitjà = º


Triangle 17

La longitud de cadascun dels dos costats iguals d'un triangle isòsceles és de cm. Calcula la longitud del costat desigual sabent que el perímetre del triangle és de cm.

costat desigual = cm

The most recent version