!! used as default html header if there is none in the selected theme. OEF arrels

OEF arrels --- Introducció ---

Aquest mòdul recull de moment 23 exercicis de nivell ESO sobre les arrels quadrades.

Valor aproximat d'una arrel quadrada.


Quin és l'arrodoniment de ?

Valors aproximats i arrels quadrades.

Quin és l'arrodoniment de ?

Correspondència d'arrels quadrades 3.

Relacioneu les diferents escriptures del mateix nombre.


Correspondència d'arrels quadrades 4.

Relacioneu les diferentes escriptures del mateix nombre.


Correspondència d'arrels quadrades 5.

Relacioneu les diferentes escriptures del mateix nombre.


Taula de decimals.

Completeu la taula amb l'ajuda de les respostes donades.

Desenvolupar/reduir 1.


Desenvolupar i reduir l'expressió .
(heu d'escriure sqrt(2) per )

Desenvolupar/reduir 2.


Desenvolupar i reduir l'expressió .
(heu d'escriure sqrt(2) per )

Escriptura reduida N1.


Escriure de la forma on és un enter positiu el més petit possible.
(heu d'escriure sqrt(2) per )

Escriptura reduida N0.


Escriure de la forma on és un enter positiu el més petit possible.
(heu d'escriure sqrt(2) per o feu clic al botó : )

Taula d'enters.

Completeu la taula amb l'ajuda de les respostes donades.

Arrels i nombres 3.


Relacioneu els números de la primera columna amb la seva arrel quadrada de la segona.


Arrels i nombres 4.


Relacioneu els números de la primera columna amb la seva arrel quadrada de la segona.


Arrels i nombres 5.


Relacioneu els números de la primera columna amb la seva arrel quadrada de la segona.


Taula de potències de 10.

Completeu la taula amb l'ajuda de les respostes donades.

Taula de potències qualssevol.

Completeu la taula amb l'ajuda de les respostes donades.

Taula de fraccions.

Completeu la taula amb l'ajuda de les respostes donades.

Rectangle i arrel quadrada

és un rectangle tal que i . Atenció :

Escriptura reduida d'una suma 2.


Escriure de la forma on és un enter positiu el més petit possible.
(heu de posar sqrt(2) per )

Escriptura reduida d'una suma 3.


Escriure de la forma on és un enter positiu el més petit possible.
(heu de posar sqrt(2) per )

Escriptura reduida d'una suma 4.


Escriure de la forma on és un enter positiu el més petit possible.
(heu de posar sqrt(2) per )

Calcular un quocient.

  1. Escriure el nombre de la forma on b és un enter el més petit possible.
  2. Calcular el seu arrodoniment .

(vous devez taper sqrt(2) pour )

Calcular un producte.


  1. Escriure el nombre de la forma on b és un enter positiu el més petit possible.
  2. Calcular el seu arrodoniment .

(heu d'escriure sqrt(2) per ) The most recent version