!! used as default html header if there is none in the selected theme. Radicals quadràtics

Radicals quadràtics --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 34 exercicis sobre operacions amb radicals quadràtics.

Àrea d'una creu 1

La creu de la figura està formada per quadrats iguals i el seu perímetre és igual a . Calcula l’àrea de la creu.

=


Àrea d'una creu 2

En un cercle de de radi es vol construir una creu formada per 5 quadrats iguals inscrita en el cercle com la que es veu a la figura. Calcula l’àrea i el perímetre de la creu.

=

=


Velocitats

Observa les dues partícules de la figura. La figura està formada per una semicircumferència de radi . Suposem que la partícula de color roig es mou a una velocitat de . A quina velocitat s'hauria de moure la partícula de color blau si han de coincidir cada vegada en els extrems del diàmetre?

Recorda que si cal que posis has de posar pi.

=


Àrea d'una figura 1

La figura del costat està formada per dos quadrats i un triangle rectangle isòsceles. El costat del quadrat més gran mesura . Calcula l’àrea i el perímetre de la figura.

=

=


Àrea d'una figura 2

La figura del costat està formada per tres quadrats i un triangle rectangle isòsceles. El costat del quadrat més gran mesura . Calcula l’àrea i el perímetre de la figura.

=

=


Àrea d'una figura 3

La figura del costat s'ha obtingut a partir d'un quadrat inicial i traient un triangle rectangle isòsceles de cadascuna de les cantonades. Els segments de color blau mesuren cadascun i els de color roig cadascun. Troba l’àrea i el perímetre de la figura.

=

=


Exercici 01

Calcula:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma on és un enter positiu el més petit possible.
(heu de posar sqrt(2) per )


Exercici 02


  1. Calculeu: =

    Heu d'escriure el resultat de la forma on b és un enter positiu el més petit possible.

    (heu d'escriure sqrt(2) per )

  2. Feu una aproximació amb un arrodoniment :

Exercici 03

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma on b és un enter positiu el més petit possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 04

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma on b és un enter positiu el més petit possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 05

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma on b és un enter positiu el més petit possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 06

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible, fins i tot, traient factor comú, si es pot.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 07

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible, fins i tot, traient factor comú, si es pot.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 08

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible, fins i tot, traient factor comú, si es pot.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 09

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible, fins i tot, traient factor comú, si es pot.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 10

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 11

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 12

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 13

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 14

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 15

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 16

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 17

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 18

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 19

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 20

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 21

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 22

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 23

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 24

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 25

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 26

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 27

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per )


Exercici 28

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

(heu d'escriure sqrt(2) per ) The most recent version