!! used as default html header if there is none in the selected theme. Successions per 4t ESO

Successions per 4t ESO --- Introducció ---

Aquest mòdul conté realment 41 exercicis sobre .....

Progressió aritmètica 02

D'una progressió aritmètica coneixem el primer terme i la diferència .

Escriu els set primers termes d'aquesta progressió:

, , , , , , , ...


Progressió aritmètica 03

D'una progressió aritmètica an coneixem la següent informació:

a1 = i d = .

Escriu els set primers termes d'aquesta progressió:

, , , , , , , ...


Progressió aritmètica 04

D'una progressió aritmètica coneixem la següent informació:

a1 =

d =

Escriu els set primers termes d'aquesta progressió:

, , , , , , , ...


Progressió aritmètica 05

D'una progressió aritmètica coneixem la següent informació:

a =

d =

Escriu els set primers termes d'aquesta progressió:

, , , , , , , ...


Progressió aritmètica 06

Calcula el terme que ocupa el lloc è d'una progressió aritmètica el primer terme de la qual és igual a i la diferència és .

a =

Progressió aritmètica 07

El è terme d'una progressió aritmètica és i la diferència és . Troba'n el primer terme.

a1 =

Progressió aritmètica 08

En una progressió aritmètica de primer terme i diferència , hi ha un terme que val . Quin lloc ocupa aquest terme?

ocupa el lloc è

Progressió aritmètica 09

Troba el primer terme i la diferència d'una progressió aritmètica an, si saps que a = i a = .

a1 =

d =


Progressió aritmètica 10

El è terme d'una progressió aritmètica és , i la diferència . Troba el terme è.

a =


Progressió aritmètica 11

Els cinc primers termes d'una successió an són els següents:

a: , ...

La successió an és una progressió aritmètica?

Molt bé

Quina és la diferència?


Progressió geomètrica 02

D'una progressió geomètrica coneixem el primer terme i la raó .

Escriu els set primers termes d'aquesta progressió:

, , , , , , , ...


Progressió geomètrica 03

D'una progressió geomètrica an coneixem la següent informació:

a1 = i r = .

Escriu els set primers termes d'aquesta progressió:

, , , , , , , ...


Progressió geomètrica 04

D'una progressió geomètrica an coneixem la següent informació:

a1 =

r =

Escriu els set primers termes d'aquesta progressió:

, , , , , , , ...


Progressió geomètrica 05

D'una progressió geomètrica an coneixem la següent informació:

a =

r =

Escriu els set primers termes d'aquesta progressió:

, , , , , , , ...


Progressió geomètrica 06

Calcula el terme que ocupa el lloc è d'una progressió geomètrica el primer terme de la qual és igual a i la raó és .

a =

Progressió geomètrica 07

El è terme d'una progressió geomètrica an és i la raó és . Troba'n el primer terme.

a1 =

Progressió geomètrica 08

En una progressió geomètrica de primer terme i raó , hi ha un terme que val . Quin lloc ocupa aquest terme?

ocupa el lloc è

Progressió geomètrica 09

Troba el primer terme i la raó d'una progressió geomètrica an, si saps que a = i a = .

En aquest problema la raó sempre s'ha triat positiva.

a1 =

r =


Progressió geomètrica 10

El è terme d'una progressió geomètrica és , i la raó . Troba el terme è.

a =


Progressió geomètrica 11

Els cinc primers termes d'una successió an són els següents:

a: , ...

La successió an és una progressió geomètrica?

Molt bé

Quina és la raó?


Interpolació aritmètica

Interpola terme/s entre i per tal d'obtenir els primers termes d'una progressió aritmètica.

, , , , , , ,


Interpolació geomètrica

Interpola termes entre i per tal d'obtenir els primers termes d'una progressió geomètrica.

, , , , , , ,


Producte de geomètrica 01

Troba el producte dels primers termes de la progressió geomètrica següent:

a1 =

r =

P =


Successions 01

Una és un conjunt de nombres. Cadascun dels nombres que formen aquesta successió s'anomena de la successió.

Successions 02

Donada la successió:

a: , ...

Digues qui és a
a =


Successions 03

Donada la successió:

b: , ...

Digues qui és b
b =


Successions 04

Donada la successió:

c: , ...

Digues qui és c
c =


Successions 05

Donada la successió:

c: , ...

Digues qui és c
c =


Suma d'aritmètica 01

Troba la suma dels primers termes de la progressió aritmètica següent:

a1 =

d =

S =


Suma d'aritmètica 02

Troba la suma dels primers números .


Suma d'aritmètica 03

En comprar un electrodomèstic es decideix pagar-lo a terminis. El primer més es pagarà €; el segon, € i el tercer, €, i així successivament. El darrer mes s'ha de pagar €. Durant quants mesos s'ha de pagar? Quants € es pagaran per l'electrodomèstic?

S'ha de pagar durant mesos.

Per l'electrodomèstic es pagaran €.


Suma d'aritmètica 04

En comprar un electrodomèstic es decideix pagar-lo a terminis. El primer més es pagarà €; el segon, € i el tercer, €, i així successivament durant mesos. Quant s'haurà de pagar el darrer mes? Quants € es pagaran per l'electrodomèstic?

El darrer mes s'han de pagar €.

Per l'electrodomèstic es pagaran €.


Suma d'aritmètica 05

Un senyor es compromet a fer un pou amb les condicions següents: pel primer metre rebra €; i per cadascun dels metres següents, € més que per l'anterior. Si saps que li van pagar €, de quants metres de fondària va fer el pou?

Va fer un pou de m de fondària.


Suma de geomètrica 01

Troba la suma dels primers termes de la progressió geomètrica següent:

a1 =

r =

S =


Suma de geomètrica 02

Troba la suma de tots els termes de la progressió geomètrica següent:

, ...

Si =


Terme general 01

Donada la successió de terme general :

an =

Digues quin és el è terme
a =


Terme general 02

Donada la successió de terme general :

an =

Escriu els set primers termes d'aquesta successió:

, , , , , , , ...


Terme general 03

Donada la successió de terme general :

an =

Escriu els set primers termes d'aquesta successió:

, , , , , , , ...


Terme general 04

Donada la successió:

, , , , , , , ...

Quin és el terme general que li correspon a aquesta successió?


Terme general 05

Donada la successió:

, , , , , , , ...

Quin és el terme general que li correspon a aquesta successió?


Terme general 06

Escriu el terme general de la successió:

, , , , , , , ...

an =

The most recent version