!! used as default html header if there is none in the selected theme. Polinomis i fraccions algèbriques.

Polinomis i fraccions algèbriques. --- Introducció ---

Aquest mòdul actualment conté 25 exercicis sobre factorització de polinomis.

Arrel d'un polinomi

Donat el polinomi

Troba el valor numèric del polinomi per

Molt bé. Llavors és arrel del polinomi ?


Factorització d'un polinomi 1

Factoritza el polinomi

Fraccions algèbriques. Sumes i restes

Calcula:

Suma de polinomis

Donats els polinomis següents,


calcula:


Valor numèric d'un polinomi 1

Donat el polinomi

Troba el valor numèric del polinomi per


Arrels d'un polinomi 1

Donat el polinomi

Troba les seves arrels.

Les arrels del polinomi són

Factorització d'un polinomi 2

Factoritza el polinomi

Fraccions algèbriques. Productes i divisions

Calcula:

Resta de polinomis

Donats els polinomis següents,


calcula:


Valor numèric d'un polinomi 2

Donat el polinomi

Troba el valor del paràmetre sabent que .


Arrels d'un polinomi 2

Donat el polinomi

Troba les seves arrels.

Les arrels del polinomi són

Factorització d'un polinomi 3

Factoritza el polinomi

Fraccions algèbriques. Operacions combinades 1

Calcula:

Producte de polinomis

Donats els polinomis següents,


calcula:


Factorització d'un polinomi 4

Factoritza el polinomi

Fraccions algèbriques. Operacions combinades 2

Calcula:

Quocient de polinomis 1

Donats els polinomis següents,


calcula


Factorització d'un polinomi 5

Factoritza el polinomi

Quocient de polinomis 2

En una divisió de polinomis ens donen la informació següent:Troba el dividend:


Factorització d'un polinomi 6

Factoritza el polinomi

Operacions amb polinomis 1

Donats els polinomis següents:Troba:


Factorització d'un polinomi 7

Factoritza el polinomi

Operacions amb polinomis 2

Donats els polinomis següents:Troba:


Operacions amb polinomis 3

Donats els polinomis següents:
Troba el valor del paràmetre sabent que:


Regla de Ruffini(en obres)

Factoritza el polinomi
The most recent version