!! used as default html header if there is none in the selected theme. OEF Límits

OEF Límits --- Introducció ---

Aquest mòdul conté de moment 12 exercicis sobre la interpretació d'un límit en terme d'asímptota, així com càlculs de límits senzills amb funcions polinòmiques, exponencials i logarítmiques.
Els exercicis el nom dels quals comença per * no inclouen cap funció exponencial ni logarítmica.

Aquests exercicis no tracten els casos d'indeterminació (més difícils): l'objectiu d'aquests primers exercicis és ajudar a la memorització dels límits de les funcions elementals i l'ús de les operacions bàsiques en els límits.


Asymptotes et limites

On considère une fonction de courbe représentative dans un repère orthogonal.
On admet que .
Peut-on en déduire que la courbe admet une droite asymptote ?
On peut en déduire que la courbe admet une droite asymptote d'équation :

Asymptotes et limites 2

On considère une fonction de courbe représentative dans un repère orthogonal.
Pour montrer que la courbe admet la droite d'équation comme asymptote , il faut montrer que :

la limite de quand tend vers est égale à

Remarque Pour écrire , taper -inf, pour écrire , taper +inf.
Pour écrire " ou ", taper inf.


Limites des fonctions de base

La limite de quand tend vers est :

Remarque: Si la limite est égale à , taper -inf. Si elle est égale à , taper +inf.


Limites des fonctions de base 2

=

Remarque: Si la limite est égale à , taper -inf. Si elle est égale à , taper +inf.


Opérations simples sur les limites

=

Remarque: Si la limite est égale à , taper -inf. Si elle est égale à , taper +inf. The most recent version