!! used as default html header if there is none in the selected theme. Calculadora numèrica

Calculadora numèrica

Aquesta calculadora numèrica requereix que escrigueu les vostres fórmules. Però, reconeix moltes més funcions que les calculadores amb botons, i sap com calcular amb nombres reals o complexos, així com números de mòdul un enter (característica positiva).

També tindreu una història modificable, així com la possibilitat d'utilitzar resultats dels càlculs anteriors en les fórmules següents, la qual cosa us permet realitzar diverses manipulacions. Consulteu l'Ajuda per obtenir instruccions.


Escriviu l'expressió a avaluar:
x1=
Opcions: característica = , precisió = dígits. The most recent version

  • Description: amb història modificable; real/complex o caracterí­stica positiva. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games
  • Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, number, algebra, calculator, complex number, finite characteristique, finite field