!! used as default html header if there is none in the selected theme. Multiplicador de matrius

Multiplicador de matrius

Aquesta pàgina és una eina que permet calcular ràpidament la multiplicació (o una altra fórmula) de dues matrius. Només s'han d'introduir les matrius, i clicar!


Entreu les matrius (entreu fila per fila, separant els elements amb una coma):

A =   B =
I la fórmula a  : C =  Reinicialitzar la pàgina.

Per calcular els invariants d'una matriu o avaluar fórmules de més de dues matrius, podeu utilitzar la Calculadora de matrius. The most recent version