WIMS: WWW Interactive Multipurpose Server

interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity

wimshomeabcd 4.25c

Documents Other languages: esenfrit

Mirrors

WIMS Home Site: http://wims.unice.fr/ Source codes

Activities

Calculadora de vectors, dependència lineal, complement ortogonal, visualització, productes...
Calculadora de matrius, determinant, inversa, vectors propis,...
Multiplicador de matrius, entrar dues matrius i obtenir el seu producte (o una altra fórmula).
Solver lineal, resol sistemes d'equacions lineals, incloent sistemes amb paràmetres.
Calculadora numèrica, amb història modificable; real/complex o caracterí­stica positiva.
Càlcul de funcions, per a funcions d'una variable real: límits, integrals, arrels...
ÉDITION BLOCS ACTUALITÉ ET EXEMPLES, pour écrire le contenu du bloc actualités et du carousel du bloc exemples de la page d'accueil.
Introducció a WIMS, document d'introducció a WIMS.
WIMS, una eina per a la docència virtual
Cicle cel·lular, exercicis sobre les diferents fases del cicle cel·lular d'una cèl·lula animal.
Gràfic de la derivada, reconèixer el gràfic de la derivada d'una funció.
Gràfic de la derivada, donat el gràfic d'una funció dibuixar el de la seua derivada. Cal java.
Visual Gauss, mètode de Gauss pas per pas (per matrius o sistemes).
OEF matrius, col·lecció d'exercicis sobre matrius.
Distribució normal, col·lecció d'exercicis sobre la Distribució normal.
Tangent 2D, trobar la recta tangent i/o normal d'una corba plana.
Ohm, exercicis aplicant la llei d'ohm. Circuits en sèrie i paral·lel.
Qüestionari de derivades CS, qüestions elementals sobre derivades.
Qüestionari de derivades, qüestions elementals sobre derivades.
OEF Primitives quasi immediates, (nivell 2n de BAT).
OEF Límits, exercicis OEF de càlcul de límits senzills.
OEF Càlcul integral, exercicis de càlcul de primitives, integrals i aplicacions.
OEF Integ1, exercicis sobre el càlcul integral a 2n de BAT.
Integrals, col·lecció d'exercicis sobre integrals indefinides.
Gràfic de la multiplicació, reconèixer el gràfic de f(x)g(x) coneguts els de f(x) i g(x), etc.
Gràfic de la funció inversa, reconèixer el gràfic de la inversa d'una funció.
Gràfic amb valor absolut, reconèixer el gràfic de f(|x|) coneixent el de f(x), etc.
Derivada i recta tangent a una corba, derivada i recta tangent a una corba.
Integrals definides i càlcul d'àrees, col·lecció d'exercicis sobre integrals definides i càlcul d'àrees.
OEF Continuité, collection d'exercices sur la continuité (introduction).
Programació lineal, problemes de programació lineal.
OEF complexos, recull d'exercices sobre els nombres complexos.
Estadística a BAT, estadística a 1r i 2n de BAT.
OEF estadística, col·lecció d'exercicis d'estadística.
Associació de resistències, exercicis de càlcul de resistències equivalents (sèrie i derivació) i divisió de tensió.
Interès simple i compost. Matemàtica financera., matemàtica financera. Interès simple i compost. TAE. Anualitats Per a 1r BAT de ciències socials.
Interès simple i compost, matemàtica financera. Interès simple i compost. Per a 1r BAT de ciències socials.
Vectors del pla, col·lecció d'exercicis sobre els vectors del pla
Trigonometria. Aplicacions., col·lecció de problemes sobre trigonometria.
Trigonometria, col·lecció d'exercicis sobre trigonometria.
Producte escalar, producte escalar dels vectors del pla.
Geometria del pla i vectors, vectors del pla, càlcul vectorial i càlcul analític.
Càlcul vectorial, exercicis sobre vectors, nivell 1r BAT.
Geometria euclidea plana, problemes de distàncies i angles entre els objectes del pla.
Fórmules trigonomètriques, raons trigonomètriques de la suma i de la resta d'angles, de l'angle doble i de l'angle meitat.
Equacions de la recta al pla, col·lecció d'exercicis sobre les equacions de la recta al pla
Vectors del pla a 1r de BAT, estudi dels vectors del pla.
Trigonometria a 1r de BAT, angles, raons trigonomètriques, resolució de triangles.
Rectes al pla per a 1r de BAT, equacions de la recta al pla. Posició relativa, perpendicularitat, distàncies, ...
Matemàtica financera, matemàtica financera per a 1r BAT de Ciències socials.
OEF taula periòdica, exercicis per memoritzar la taula periòdica dels elements.
Transformacions d'una funció, col·lecció d'exercicis sobre translacions, dilatacions, reflexions,....
Límits de funcions a 1r de BAT, exercicis sobre límits i continuïtat de funcions a partir del gràfic.
Gràfics de funcions, reconèixer el gràfic de f(-x) coneixent el de f(x), etc.
Gràfic de la suma, reconèixer el gràfic de f+g coneixent els de f i g, etc.
Funcions a 1r de BAT, exercicis sobre funcions, imatges, antiimatges, domini, recorregut,....
Funció inversa, exercicis de la funció inversa de nivell de 1r BAT.
Funcions exponencial i logarítmica a 1r de BAT, exercicis sobre funcions exponencial i logarítmica.
Gràfic d'una funció, dibuixar una funció a partir del gráfic d'una altra.
Funcions trigonomètriques a 1r de BAT, funcions, identitats i equacions trigonomètriques.
Funcions a 1r de BAT, funcions i operacions amb funcions.
Funcions exponencial i logarítmica a 1r de BAT, funcions i equacions exponencials i logarítmiques.
OEF derivada, practicar la derivació.
Cercle trigonomètric, llegir i situar un angle sobre el cercle trigonomètric.
OEF Funcions. Generalitats, autopositionnement Première S: Fonctions généralités.
OEF- Funció derivada, autopositionnement Premiere S: Fonctions dérivées.
Asímptotes a 2n BAT, exercicis sobre les asímptotes a 2n BAT.
Funcions trigonomètriques, exercicis de trigonometria de nivell de 1r BAT.
Quizz complex, elementary questions on complex numbers.
Polinomis i fraccions algèbriques., col·lecció d'exercicis sobre polinomis, factorització de polinomis i fraccions algèbriques.
Augments i disminucions percentuals, percentatges i augments i disminucions percentuals per la matemàtica financera de 1r BAT CS.
Segon grau, exercicis de base sobre funcions i equacions de segon grau.
OEF Manipulació de matrius, col·lecció d'exercicis senzills sobre la manipulació de matrius.
Logaritmes, col·lecció d'exercicis senzills sobre logaritmes.
Polinomis, polinomis, operacions, factorització, ...
Nombres complexos a 1r de BAT, nombres complexos, equacions, arrels, expressions i operacions.
Successions per 4t ESO, successions, progressions aritmètiques i geomètriques.
OEF Funcions, programme 2008.
Intervals, intervals.
Arrels i Radicals, arrels i radicals.
Vectors, treball gràfic amb vectors del pla.
Disparar al Triangle, clicar sobre un dels centres d'un triangle.
Rectes en forma explícita per 4t ESO, exercicis sobre rectes en forma explícita.
Funció quadràtica, reconèixer el gràfic d'una funció quadràtica.
Trigonometria a 4t ESO, angles, raons trigonomètriques, resolució de triangles.
Funcions: conceptes bàsics, col·leció d'exercicis sobre les funcions : domini, imatge, antiimatge, monotonia, taula de variació, extrems.
Fonctions de référence en seconde, exercices sur les fonctions de référence en seconde.
OEF Evalwims funcions: conceptes bàsics, conceptes bàsics sobre les funcions de Ev@lwims.
Radicals quadràtics, operacions amb radicals quadràtics.
Resolucions algebraiques a 4t ESO, resolucions algebraiques a 4t ESO.
Nombres reals, nombres reals per 4t ESO i 1r BAT.
Plantejament de problemes, plantejament de problemes amb equacions i sistemes.
Les rectes i les seves equacions al pla - Nivell 4t ESO, mòdul d'exercicis sobre la recta al pla per als alumnes de 4t ESO.
Exercicis fets al curs d'estiu 2021, exercicis fets pel professorat participant al curs d'estiu 2021.
Equacions a 4t ESO, resolució d'equacions a 4t ESO.
Distribucions S.L., empresa de distribució amb drons.
OEF Stat0, col·lecció d'exercicis per als principiants en estadística.
Estadística, estadística de 3r ESO.
Equacions de 2n grau i biquadrades, equacions de 2n grau i biquadrades.
Teorema de Thales, exercicis sobre la propietat de Thales i el seu recíproc.
OEF Pythagore, collection d'exercices sur le théorème de Pythagore pour les triangles rectangles.
Pitàgores, programmes de calculs, raisonnements à mettre en ordre, géométrie dynamique.
OEF coordenades en el pla, exercicis de nivell bàsic sobre l'ús de coordenades en el pla.
Funcions lineals/afins i rectes, representació gràfica de funcions lineals i afins.
OEF Ev@lwims triangle rectangle, exercicis sobre les propietats del triangle rectangle (per a 4t ESO).
Funcion afins i rectes, exercicis sobre funcions afins i les equacions de rectes.
Funcions quadràtiques, funcions de 2n grau. Aplicacions.
OEF Evalwims Potències, exercicis sobre les potències de la sèrie evalwims quatrième.
Empresa de distribució, trobar la trajectòria de vol d'un dron.
OEF arrels, arrels quadrades reals.
OEF Potències 2, exercicis sobre les potències.
OEF Ordre, valor absolut i inequacions
OEF Equacions-Inequacions, exercices sur les équations, les systèmes d'équations et les inéquations de niveau collège.
OEF desenvolupament-factorització, desenvolupar o factoritzar una expressió.
Equacions-Inequacions, resolució lliure d'una equació, d'un sistema d'equacions o d'una inequació.
Balança, iniciació a la résolució d'equacions de primer grau, amb una balança de tipus Roberval.
Taules aritmètiques, exercici-joc d'entrenament d'aritmètica a nivells molt variables.
Equacions i problemes, resolució d'equacions i problemes.
Equacions, inequacions i sistemes.
Introducció als nombres racionals a 2n ESO, fraccions.
Equacions de 1r grau, equacions de 1r grau, expressions algèbriques.
Nombres enters a 2n ESO, nombres enters i operacions.
Construccions, exercicis de construcció nivell ESO, necessita Java [GeoGebra].
OEF Angles a secundària, (Programme 2008).
OEF Evalwims proportionnalite cinquième, collection d'exercices sur la proportionnalité de la série Evalwims cinquième.
OEF Càlculs amb nombres enters, sumes, restes, equacions. Presentació amb eix graduat vertical.
OEF Potències de nombres, col·lecció d'exercicis sobre els càlculs amb potències.
Fraccions, suma de fraccions.
Sistemes lineals 2x2, colecció d'exercicis de sistemes lineals 2x2 elementals.
Sistema sexagesimal (Temps), el sistema sexagesimal i operacions amb mesures sexagesimals.
Sistema mètric, sistema mètric decimal.
Sistema sexagesimal (Angles), operacions amb el sistema sexagesimal amb angles.
Proporcionalitat numèrica. Percentatges, magnituds directament proporcionals. Raons i proporcions. Percentatges. Descomptes i augments. Interès simple.
Problemes amb nombres, problèmes de la vie courante.
Multiplicació Divisió 6è, multiplicacions, divisions, operacions.
OEF fraccions, col·lecció d'exercicis sobre fraccions.
Nombres naturals i operacions, col·lecció d'exercicis sobre nombres naturals i operacions i problemes.
Fraccions a 1r ESO, fraccions.
Nombres enters, nombres enters i operacions.
Divisibilitat, divisibilitat, màxim comú divisor i mínim comú múltiple.
Nombres decimals, fraccions, aproximacions, sumes, restes, multiplicacions i divisions amb nombres decimals.
Aparcar a l'aeroport, problemes relacionats amb l'aparcament a l'aeroport del Prat.
OEF Problemes a 1r ESO, resolució de problemes, sentit de les operacions.
Polígons, classificació dels polígons. Triangles. Quadrilàters.
Perímetres, àrees i volums
Circumferència i polígons, la circumferència i el cercle. Polígons regulars inscrits en una circumferència.
Àrees de figures planes, mesurar superfícies. Unitats de superfície. Expressió complexa i incomplexa de les mesures de superfície.
Angles per 1r ESO, angles: concepte, generalitats i mesura.
OEF Angles i triangles a 1r ESO., trobar angles dels triangles, construccions de triangles, desigualtat triangular.
Geografia d'Espanya, capitals de provincia, .....
Geografia de Catalunya, comarques, capitals, rius, ...
Coses de primària, operacions.
Ordenem els nombres, ordena els nombres següents.
OEF euro, col·lecció d'exercicis sobre l'aritmètica de l'euro.
Fraccions (Nivell de 6è), exercicis de nivell de 6è sobre les fraccions.
Divisions, exercicis sobre les divisions.
OEF addition et soustraction, additions et soustractions posées et non posées.
Perímetres i Àrees, els perímetres i àrees de figures planes simples.